«Економіка природокористування і охорони довкілля»

Збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля» публікує матеріали з вивчення теоретичних, методологічних, методичних та прикладних проблем раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини, сприяння розвитку економічної науки України.

Наукове видання, внесене до Переліку наукових фахових видань України (наказ ВАКу України № 626 від 25 червня 2011 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17782-6632ПР від 27.04.2011 року

Виходить 1 раз на рік.

ISSN 1818-4170

Видавець:

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Адреса редакції та видавця: 01032, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

Відповідальний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор Михайло Артемович ХВЕСИК.

Заступник відповідального редактора – доктор економічних наук, професор Василь Анатолійович ГОЛЯН.

Відповідальний секретар – кандидат економічних наук Юлія Михайлівна Маковецька.

Збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля» входить у міжнародну наукометричну базу RePEc.

Додаткова (розширена) інформація про збірник:

http://ecos.kiev.ua/publications/journals/2/

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekonpr/texts.html