Авторам

ДО УВАГИ АВТОРІВ

збірника наукових праць

«Економіка природокористування і охорони довкілля»!

Сайт видання: http://economics-of-nature.net

Збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля» є одним з найстаріших вітчизняних видань, де висвітлюються актуальні проблеми теорії та методології економіки природокористування, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, техногенної та природно-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку, формування національної та регіональної екологічної політики, еколого-економічного розвитку сільських територій. Засновником видання є Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Відповідальний редактор – академік НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесик. Збірник з 2011 року входить до міжнародної наукометричної бази RePEc (http://econpapers.repec.org/article/enejournl/)

Редакційна колегія оголошує про початок підготовки збірника за 2014 рік. Наукові статті приймаються до 1 червня 2014 року на українській, російській та англійській мовах, які раніше не публікувалися та не подані до друку в інші видання.

ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ»:

1) УДК, назва статті*, ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання при наявності, назва організації.

* Заголовок статті має бути інформативним (SciVerse Scopus цю вимогу розглядає в експертній системі як одну з основних). У заголовку можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.

2) Анотація 8-10 речень (мовою оригіналу та англійською мовою; якщо стаття на англійській мові анотації подаються англійською та українською мовами)*.

*Анотація має виконувати наступні функції: надавати інформацію про статтю, давати можливість визначити її релевантність; усувати необхідність читання повного тексту, якщо документ представляє для читача другорядний інтерес; бути основним джерелом інформації у вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, які індексують журнал. Предмет, тема, мета роботи вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовку статті. Методи або методологію проведення дослідження доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи.

Результати роботи описують максимально точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати зайвих вступних фраз, наприклад: «автор статті розглядає ...». Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться. У тексті анотації слід застосовувати значущі слова з тексту статті, вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій. Текст повинен бути логічно упорядкованим, розрізнені положення повинні логічно витікати одне з іншого. Скорочення і умовні позначення в анотації застосовуються у виняткових випадках, посилання на номер публікації у списку літератури не робляться.

Ключові слова (до 10 слів) – це певні слова з тексту, за якими може вестися оцінка та пошук статті. В якості ключових слів можуть використовуватися як слова, так і словосполучення.

3) чітка постановка проблеми.

4) стисло викладені результати інших дослідників.

5) мета дослідження.

6) виклад основного матеріалу дослідження з чітко сформульованими та виділеними головними думками, акцентованим поданням наукової новизни чи нового знання.

7) висновки та перспективи подальших досліджень.

8) список використаних джерел (на мові статті і в романському алфавіті (латиницею) (References)

ПО ХОДУ СТАТТІ МАЄ БУТИ ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЮ (СУМАРНИМ ОБСЯГОМ НЕ МЕНШЕ 2000 ЗНАКІВ):

1) назви статті, ім’я та прізвища автора (авторів);

2) анотації на 8-10 речень;

3) головних думок та важливих тез, що розкривають зміст наукової новизни дослідження;

4) висновків та перспектив подальших досліджень.

Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті (мінімум підручників та застарілої літератури; роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних авторів). Посилання на інших дослідників та на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ:

Рекомендований обсяг статті – 20-30 тис. знаків.

Поля: всі – 2, міжрядковий інтервал 1,5 см.

Шрифт Times New Roman – кегель14, формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул МS Equation курсивом. Формули чіткі із загальноприйнятим використанням символів. Таблиці компактні з назвою та нумерацією. Ілюстративні матеріали мають бути якісними, придатними для роботи з ними.

До редакції надсилається електронний варіант статті на електронну адресу ecops@i.ua та паперовий – на поштову адресу: 01032, м. Київ – 32, бульвар Тараса Шевченка, 60, Маковецька Юлія Михайлівна.

Додатково надсилаються:

Інформація про автора (авторів), заява з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань. Матеріали здобувачів наукового ступеня кандидата наук мають супроводжуватися рекомендацією до друку науковців та фахівців у даній галузі. Надіслані матеріали також проходять анонімне рецензування.

Категорично не приймаються:

1) описові статті – сукупність загальновідомих характеристик об’єкту дослідження або сукупність запозичених характеристик і тез;

2) статті, де об’єкту ставиться у відповідність множина параметрів, коефіцієнтів і т.п. і далі головними є операції з елементами множини без змістовної глибини пізнання об’єкту.

Редакція залишає за собою право на скорочення, незначне редагування і виправлення статті (із збереженням головних висновків та стилю автора).

АНКЕТА ДЛЯ АВТОРА

Прізвище, ім’я та по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада, організація
Поштова адреса для отримання кореспонденції
E-mail
Телефони
Назва статті

Контакти:

Заступник відповідального редактора:

д.е.н., проф. Голян Василь Анатолійович,

тел. 097 876 93 23, е-mail: vgolian@yandex.ua

Відповідальний секретар:

к.е.н. Маковецька Юлія Михайлівна,

тел. 099 297 93 63, е-mail: ecops@i.ua