2008 рік

І. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

ХВЕСИК М.А., КОВАЛЬ Я.В., СТЕПАНЕНКО А.В. Перспективи економічного розвитку Карпатського регіону з урахуванням ризиків катастрофічних паводків

ЧЕРНЮК Л.Г., ПЕПА Т.В. Методолого-практичні основи формування системи управління сталим регіональним розвитком

ХЛОБИСТОВ Є.В., ЖАРОВА Л.В., ІЛЬЇНА М.В. Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування

КАКУТИЧ П.Ю. Сутність екологічної безпеки в макроекономічному регулюванні сталого розвитку продуктивних сил

КЛИНОВИЙ Д.В. Стратегеми конкурентоспроможної регіональної економіки в парадигмі сталого розвитку

КОБЗАР О.М. Екологічна політика і сталий розвиток: тезаурус, моделі реалізації, шляхи розвитку

КОЛМАКОВА В.М. Розвиток позабюджетних джерел фінансового забезпечення екологічної діяльності

ЛИЦУР І.М., КОЛОСОК О.М. Теоретичні підходи до розуміння просторового розвитку

ЛУЦЬКО В.С. Погода і економіка

МАРТИНЮК В.П. Оцінка сильних та слабких сторін вітчизняної економіки на основі розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави

НЕДІН І.В., ГУСЄВА І.І. Ефективність інтеграційних рішень як чинник потенційного впливу на еколого-економічний стан території

ОЛЕКСЮК О.І. Вплив економічної кризи на ринкову оцінку природного капіталу

САБАДАШ В.В. Детермінація екологічного конфлікту в загальній системі еколого-економічної безпеки: теорія і методологія

СКИДАНЕНКО Ю.П. Розробка науково-методичних підходів до визначення ризику виникнення природної катастрофи та економічного збитку від нього

СОСЮРА С.Г. Стратегічні орієнтири екологічної безпеки України та регіональні особливості захисту населення і територій від надзвичайних екологічних ситуацій

ЯРОШ О.Б. Проблеми власності на природні ресурси: інституціональний підхід

ІІ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

АНТОНЕНКО І.Я. Інтегральна лісоресурсна рента у форматі модернізації інноваційного розвитку лісового комплексу

БОДЮК А.В. Особливості природно-ресурсного виробництва

БРИНДЗЯ О.З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування

БУДЗЯК В.М. Шляхи вдосконалення екологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення

ГУЦУЛЯК Ю.Г. Системні ландшафтні дослідження та першочергові завдання сучасної науки і практики

ЖОЛКЕВСЬКИЙ П.Ф. Методичні підходи до дослідження агроландшафту як складової агрогеосистеми

КОРНАТОВСЬКА С.В. Економіка водокористування на прикладі р. Случ

МАНДЗИК В.М. Світовий досвід справляння платежів за користування водними ресурсами

МАТЮХА В.В. Інституційні особливості регулювання сфери надрокористування в умовах модернізації національного господарства

НОВОТОРОВ О.С. Концептуальні основи регулювання еколого-економічного землегосподарювання в місті

СОКОЛ Л.М., ПІДЛІСНЮК В.В. Аналіз сталості сучасного стану водокористування в Україні

ФЕДЧАК О.М. Інвестиційна складова організаційно-фінансового механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ю.Г. Пріоритетні напрями забезпечення відтворення водних ресурсів України в контексті світових проблем сталого розвитку

ЧЕРНЯХІВСЬКА А.В. Взаємозв’язок інновацій та екологічної безпеки: теоретичний аспект

ШАШУЛА Л.О. Передумови формування сучасного землекористування: інституціональні аспекти

ЯРОЦЬКА О.В. Оцінка ефективності управління водогосподарським комплексом в умовах трансформації економіки України

ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

АНДРЮЩЕНКО К.А. Природоохоронні кластери в курортно-рекреаційній сфері Автономної Республіки Крим

БОБКО А.М. Лісівництво та проблеми лісокористування на засадах сталого розвитку економіки в Україні

БОГУШ Л.Г. Екотуризм як вектор інтеграції соціально-економічної та екологічної складових сталого розвитку

ДРЕВАЛЬ О.Ю., ПАВЛЕНКО О.О., КАРАЄВА Н.В. Методичні підходи до визначення складових соціального пакета на підприємстві

ЗАГОРНА Т.О. Процеси екологізації на рівні суб’єктів реального сектору економіки

НАГІРНА В.П. Проблеми і ризики сільськогосподарського природокористування в гірничопромислових районах України

ОБИХОД Г.О. Інтегральна оцінка безпеки життєдіяльності населення України та її регіонів

ПАЛЯНИЧКО Н.І. Інвестиції в аграрному секторі як складова забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування

ПОПОВА О.Ю. Стратегічне планування екологічної спрямованості розвитку підприємства

ПРОКОПЕНКО О.В. Теоретико-методичні засади формування потенціалу екологізації інноваційної діяльності підприємств

РИЖОВА К.І. Шляхи вдосконалення економічного механізму регулювання розвитку рибогосподарського комплексу України

СОТНИК І.М. Економічні механізми впровадження інноваційних концепцій управління відходами виробництва в Україні

СУНДУК А.М. Природно-техногенна (екологічна) безпека Дніпропетровської області

СУХІНА О.М. Аналіз виконання гірничодобувними підприємствами податкових зобов’язань в умовах реформування системи платежів

ФЕДЯЙ Н.О. Основні проблеми регулювання розвитку рекреаційних територій міських агломерацій

ХВЕСИК Ю.М. Формування механізмів інституціонального забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід

ШЕВЧЕНКО І.В. Шляхи вдосконалення територіального розвитку потенційно-небезпечних виробництв Одеської області

ШЕЛУДЬКО Е.І. Методологічні основи аналізу факторів запобігання впливу несприятливих умов навколишнього середовища на розвиток сировинної зони продуктів дитячого харчування

ЮРЧЕНКО Л.В. Організаційно-правові засади землекористування в межах гідродинамічно навантажених територій