2012 рік

ХВЕСИК М. А., СУНДУК А. М., ДОБРЯНСЬКИЙ О. І. Сталий розвиток в умовах глобальних викликів і загроз

ВИТВИЦЬКИЙ Я. С., ІВАНЧЕНКО І. М. Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні

ДРАГАН І. О. Методологічні підходи до управління природокористуванням в умовах структурних зрушень в Україні

ІБАТУЛЛІН Ш. І., СТЕПЕНКО О. В. Розвиток відносин власності в системі раціонального використання та відтворення земельних ресурсів

КУЦЕНКО В. І., РЕШЕТНЯК А. Д. Місце і роль екологічної культури в забезпеченні сталого розвитку: теоретико-методологічні аспекти

ЛИЦУР І. М. Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів

МІЩЕНКО В.С. Колізії інвестування в мінерально-сировинну сферу України

ЩУРИК М. В. Раціональне використання та охорона земель лісового господарства

АНДРУСЬ О. І. Основи ціноутворення: теоретичні підходи в контексті сталого розвитку

БУДЗЯК О. С. Деградація земельно-ресурсного потенціалу України

ДАНИЛКО В. К., МАРЧЕНКО К. С. Водоресурсний потенціал Житомирщини у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва

ДРАГАН І. В. Формування екологозбалансованої макроекономічної політики у сфері природокористування

ДОРОШ О. С. Територіальне планування сільськогосподарського землекористування – основа його просторового розміщення

ЖАРОВА Л. В. Методологічні засади формування структурно-динамічної теорії в системі регулювання природоохоронної діяльності

ІЛЬЇНА М. В. Стан, динаміка та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в контексті глобальних економічних процесів

ІРТИЩЕВА І. О., СТРОЙКО Т. В. Економічна діагностика ринкової інфраструктури для цілей сталого розвитку

КІНАШ І. П. Теоретичні засади сталого соціального розвитку

КЛИНОВИЙ Д. В. Комплексна оцінка природних ресурсів в інноваційних формах управління природокористуванням

КОЛМАКОВА В. М. Методологічні аспекти фінансового забезпечення попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

МАНДЗИК В. М. Проблеми та перспективи формування системи забезпечення населення якісною питною водою

ОБИХОД Г. О. Теоретичні аспекти гарантування суспільної безпеки у форматі сталого розвитку

ОСТАФІЙЧУК Я. В., КАВЕЦЬКИЙ І. Й. Роль сфери соціальних послуг у реалізації сучасної парадигми сталого розвитку

ПАВЛЕНКО В. П., ТИЧКОВСЬКА Л. П. Внутрішній територіальний капітал сталого розвитку національної економіки

ПАЛЯНИЧКО Н. І. Організаційна складова в забезпеченні сталого землекористування

ПРИХОДЬКО В. П. Організаційно-економічні інструменти екологізації регіонального розвитку

РИЖОВА К. І. Роль водогосподарсько-меліоративного комплексу в контексті забезпечення сталого розвитку України

САКАЛЬ О. В. Функції системи управління земельними ресурсами

САХАРНАЦЬКА Л. І. Сутність екологізації виробництва в умовах реструктуризації лісового господарства

ХВЕСИК Ю. М. Формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях: інвестиційно-інституціональний аспект

ШАШУЛА Л. О., МУЗИКА Н. М. Наукові засади інституціонального забезпечення раціонального використання земельних ресурсів

ШЕРШУН М. Х. Ефективність функціонування лісогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки

ШКУРАТОВ О. І., ВОРОНЕЦЬКА І. С. Використання інструментів екологічного маркетингу в господарській діяльності аграрних підприємств

ЯРОЦЬКА О. В. Водні ресурси як фактор забезпечення сталого розвитку України

БОНДАР Л. В. Концептуальні засади управління процесами капіталізації природних ресурсів

ГАМЗІНА О. М. Шляхи створення складових механізму податкового регулювання використання та охорони природних ресурсів

ДЕНИСЕНКО І. С. Формування організаційно-економічної системи управління земельними ресурсами

КОВАЛЬЧУК-ШАМРИЛО К. А. Оптимізація системи водокористування в промисловому комплексі України в сучасних умовах

МАРТИНЮК І. Д. Теоретичні основи економічної оцінки водних ресурсів регіональних господарських систем

ПРИСТАЙКО О. П. Законодавче забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні

СТУПЕНЬ Р. М. Сучасний стан використання земельних ресурсів в муніципальних утвореннях

РИЖКОВ І. Ю. Еколого-економічна оцінка можливостей використання підземних шахтних вод для питних водопотреб

ШЕВЧЕНКО І. О. Теоретико-методологічні засади державного земельного кадастру

ТРОФИМЧУК В. О. Сучасні механізми природоохоронної діяльності: огляд міжнародного досвіду