2013 рік

АЛИМОВ О. М., ДЕМЕШОК О. О. Ідентифікація базових компонент системи управління потенціалом сталого розвитку

STILIYAN ZH. STOYANOV. Spectrophotometer for atmospheric ozone research – receiver reaction of irradiation with complex spectral composition

ПАНАСЮК Б. Я. Вчення В. Вернадського та пізнання природи

ІРТИЩЕВА І. О., СТРОЙКО Т. В. Концептуальні основи відродження соціальної інфраструктури агропродовольчої сфери на засадах сталого розвитку

КОВАЛЬ Я. В., АНТОНЕНКО І. Я. Критерії класифікації лісових ресурсів як передумови їх економічної оцінки

КУЦЕНКО В. І., ТРІЛЛЕНБЕРГ Г. І. Соціально-економічний механізм ефективного використання ресурсів рекреаційної сфери в контексті сталого розвитку

МИКИТЕНКО В. В., ХУДОЛЕЙ В. Ю. Цільові функціонали регіональної стратегії управління забезпеченням енергоефективності промисловості

МІЩЕНКО В. С. Регіональна політика у сфері надрокористування та її суперечності в Україні

ЛЕВКОВСЬКА Л. В., РИЖОВА К. І. Рента як економічна основа раціонального використання водоресурсного потенціалу

ЛИЦУР І. М., МАТУШЕВИЧ Н. П. Особливості та методи економічної оцінки лісових ресурсів

ПИЛИПІВ В. В., ПАВЛЕНКО В. П. Інвестиційне управління природним капіталом

ХВЕСИК Ю. М, ДОБРЯНСЬКИЙ О. М. Екологічно безпечний розвиток депресивних територій та критерії їх ідентифікації

ГОЛУБ О. А. Напрями підвищення ефективності управління лісокористуванням

ГОРБАЧ Л. М. Екологічні інновації як визначальний елемент нової моделі природокористування

ІЛЬЇНА М. В. Правове регулювання екологічної безпеки туристично-рекреаційної діяльності в Україні

ІЛЛЯШЕНКО І. О., ЯБЛОНСЬКА В. І. Соціально-економічна ефективність використання рекреаційних ресурсів у форматі сталого розвитку

ОБИХОД Г. О., ЩУЛІПЕНКО В. Є. Методологічні підходи до комплексної оцінки рівня природно-техногенної небезпеки регіонів України

МАНДЗИК В. М. Пріоритетні напрями розвитку фінансово-економічного механізму управління водними ресурсами

КОЛМАКОВА В. М. Засади фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону

КОРЖУНОВА Н. В. Структуризація інституціонального забезпечення рекреаційного природокористування в Україні

КОЧЕРГА М. М. Екологічний аудит й оцінка впливу сільськогосподарської діяльності на стан природних ресурсів агросфери

КЛИНОВИЙ Д. В. Механізми затратного підходу до комплексної економічної оцінки природних ресурсів

САКАЛЬ О. В. Екстерналії землекористування у лісовому секторі

СТЕПЕНКО О. В. Екологічні основи раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

ХИМИНЕЦЬ В. В. Карпатський єврорегіон у контексті євроінтеграційних планів України

ШКУРАТОВ О. І. Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України

ОСТАФІЙЧУК Я. В. Інститут соціального партнерства в сучасній концепції сталого розвитку

ЯРОЦЬКА О. В. Визначення сутності водозбереження у промисловому виробництві

БОКОЧ В. В., ВАСИЛИШИН Р. Д. Роль біопродуктивності лісів Карпатського національного природного парку у формуванні вуглецедепонувального потенціалу регіону

ГАМЗІНА О. М. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні

ЛУЦІВ О. В. Інвестиційне забезпечення відтворення екосистем

ПУГАЧ В. О. Корпоратизація сфери надрокористування в Україні

КАЛЕНСЬКА О. В. Оцінка сучасного стану окремих компонентів агроландшафтів Житомирщини

КАЛІНІЧЕНКО О. О., МОСІЙЧУК І. В., ПОЙТА І. О. Сфера послуг у контексті сталого розвитку

КАРБІВНИЧИЙ О. П. Зарубіжний досвід формування мережі біосферних заповідників

ТИЧКОВСЬКА Л. П. Роль фінансового фактора у забезпеченні сталого розвитку територіальних економічних систем

ГРЕБЕНЮК О. В., ПІНЧУК А. О. Інституційний механізм коригування масштабів та освоєння інформаційного потенціалу забезпечення економічної безпеки

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Ю. І. Екологічні аспекти розвитку міжнародного транспортного коридору Європа–Азія

ШТЕЦЬ В. С. Адаптація України до наслідків зміни клімату

ТРОФИМЧУК В. О. Динаміка витрат та інвестицій у сфері поводження з відходами