Редколегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

збірника наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля»:

Ігор БистряковІгор Бистряков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

В 1972 році закінчив Волгоградський інститут інженерів міського господарства, спеціальність за дипломом – «Міське будівництво». Доктор економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Еколого-економічні основи розвитку продуктивних сил (теорія та методологія)» за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: розроблення моделей капіталізації природних ресурсів та фінансових механізмів управління природними ресурсами; формування напрямів корпоратизації власності у природно-ресурсному секторі, методів та моделей корпоративного управління природними ресурсами; розробка методів гармонізації інтересів влади, бізнесу, суспільства у сфері використання природних ресурсів.

Оксана ВекличОксана Веклич, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1976 році закінчила Київський інститут народного господарства, планово-економічний факультет. Доктор економічних наук з 1999 року. Докторська дисертація (економічні науки) «Економічні суперечності сучасного природокористування» захищена в Інституті економіки Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; фінанси природокористування; статистика охорони навколишнього природного середовища; економіка та управління національним господарством; економічна теорія; світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Василь ГолянВасиль Голян, заступник відповідального редактора, доктор економічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», головний редактор наукового та громадсько-політичного журналу «Економіст». Персональний сайт: http://vgolian.com.

У 2000 році закінчив Луцький державний технічний університет і отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю «Економіка підприємства». Доктор економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин: теорія та практика» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: удосконалення інституціонального середовища господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу; розробка сучасної моделі фіскального регулювання природокористування; формування інститутів державно-приватного партнерства у водогосподарському комплексі України.

Валерій ДанилкоВалерій Данилко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету.

Доктор економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету. Тема дисертації «Методологічні засади екологічної статистики» за спеціальністю 08.03.01 – економічна статистика.

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування та екологічна статистика.

Шаміль ІбатуллінШаміль Ібатуллін, доктор економічних наук, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1998 році закінчив Національний аграрний університет і отримав кваліфікацію економіста-фінансиста. Доктор економічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади управління земельними ресурсами приміських зон великих міст» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: економіка землекористування, економіко-математичне моделювання, капіталізація земельних ресурсів, регіональна економіка, геоінформаційні системи і технології.

Ярослав КовальЯрослав Коваль, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1956 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «лісове господарство», а також здобув кваліфікацію інженера лісового господарства. Доктор економічних наук з 1991 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.00.19 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: удосконалення лісокористування та лісовідновлення; методологія та методика економічної оцінки лісових ресурсів; відносини власності в контексті реструктуризації лісового сектора; інституціональна трансформація лісового сектора національного господарства.

Людмила ЛевковськаЛюдмила Левковська, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічних проблем водокористування Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1992 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Формування корпоративного управління сталим регіональним розвитком України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів: розробка теорії і методології економіки водокористування та інституціонального середовища господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу; обґрунтування економічного механізму сталого водокористування та ефективної водоохоронної діяльності; формування системи корпоративного управління водогосподарським комплексом на засадах сталого розвитку.

Степан ЛизунСтепан Лизун, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1973 році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю «Оптичні прилади і спектроскопія», кваліфікація «Фізик-оптик». Доктор геолого-мінералогічних наук з 1992 року. Тема дисертації «Фізико-геологічні основи діагностики нафтогазоносних об’єктів методами взаємодії полів» за спеціальністю 04.00.17 – геологія, пошуки і розвідка нафтових і газових родовищ. З 2006 по 2010 рік займав посаду першого заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Сфера наукових інтересів: наукові основи національної стратегії сталого розвитку України; економічне забезпечення раціонального природокористування; економічні проблеми екологічної політики і сталого розвитку.

Юрій ЛупенкоЮрій Лупенко, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України.

У 1978 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю бухгалтерський облік у сільському господарстві. Доктор економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН України. Тема дисертації «Акціонерні відносини в агропромисловому комплексі: методологія і організація» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

Сфера наукових інтересів: організація акціонерних відносин у агропромисловому комплексі; теоретичні і науково-прикладні питання організації оплати праці та господарського розрахунку; приватизація майна АПК та реформування підприємств АПК.

Леонід МельникЛеонід Мельник, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, директор Інституту економіки розвитку МОН та НАН України.

У 1971 році закінчив Харківський політехнічний інститут і отримав диплом інженера-механіка. Доктор економічних наук з 1989 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Московського інституту народного господарства.

Сфера наукових інтересів: закономірності формування соціально-економічних систем при переході до інформаційного суспільства; дослідження фундаментальних основ розвитку соціально-економічних систем та теорія сталого розвитку.

Володимир МіщенкоВолодимир Міщенко, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 1958 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (геологічний факультет). Доктор економічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Економічна оцінка мінеральних ресурсів та проблеми їх комплексного використання» за спеціальністю 08.00.19 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: економічний механізм природокористування; економічна оцінка мінерально-сировинного потенціалу; рентна політика; розробка нормативно-правових засад поводження з відходами.

Михайло Хвесик, відповідальний редакторМихайло Хвесик, відповідальний редактор, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

В 1982 році закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького. Доктор економічних наук з 1992 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Еколого-економічні проблеми охорони та відтворення водних ресурсів в умовах інтенсивного техногенного навантаження (на прикладі України)» за спеціальністю 08.00.19 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: еколого-економічні проблеми природокористування; інституціональна трансформація сфери водокористування; реформуванням земельних відносин; розробка методологічних та методичних засад оптимізації екосистем; забезпечення сталого розвитку і національної безпеки держави.

Євген ХлобистовЄвген Хлобистов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

В 1991 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. Доктор економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема дисертації «Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України» за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; регіональна економіка та розміщення продуктивних сил; еколого-економічні дослідження сталого розвитку; економіка катастроф.

Штефан БойнецШтефан Бойнец (Словенія), доктор економічних наук, професор, викладач факультету менеджменту в Приморському університеті (м. Копер, Словенія), колишній член експертних груп Організації економічного співробітництва і розвитку, Європейської комісії, ООН, Світового банку.

У 1996-1997 був співробітником з питань політики при субрегіональному відділенні для Центральної та Східної Європи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO/SEUR), у 2008-2009 – член наукової консультативної групи проекту «Стале сільське господарство та збереження ґрунтів». Брав участь у багатьох державних і міжнародних дослідницьких проектах, а саме: «Політика та інституціональні реформи сільського господарства Центральної Європи», «Управління компанією та роль фінансових установ», «Причини і наслідки приватизації, земельних реформ та програми реструктуризації в галузі сільського господарства в країнах Центральної та Східної Європи», «Сільське господарство та східно-західна євроінтеграція».

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток сільського господарства; інституціональні реформи у сільському господарстві; земельна реформа в країнах Центральної та Східної Європи.

Живко ЖековЖивко Жеков (Болгарія), доктор технічних наук, професор, співробітник Інституту космічних досліджень і технологій Болгарської академії наук, член Болгарського астронавтичного товариства, член Міжнародної федерації астронавтики. Голова асоціації «Науково-прикладні дослідження».

Сфера наукових інтересів: оптичні та квантові пристрої і методи, логістика, стандартизація, контроль управління якістю, авторське та патентне право, екологія та екологічний менеджмент, методологія проектування (системний аналіз).

Христо КрачуновХристо Крачунов (Болгарія), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри екології Технічного університету – Варна. Головний редактор міжнародного журналу «Сталий розвиток». Почесний доктор Сумського державного університету.

В 1975 році закінчив Технологічний університет – Варна. У 1981 році захистив дисертацію на тему «Інформаційні моделі прогнозування структури технологічних процесів на агрегатних машинах».

Сфера наукових інтересів: екологічний менеджмент; автоматизація і управління виробничими системами; комплексне проектування технічних систем; автоматизація структурного синтезу технічних систем в машинобудуванні.

Тадеуш ПеретТадеуш Перет (Польща), Держаний геологічний інститут. Проводить дослідження в напрямі вивчення геологічної структури території країни з метою практичного застосування накопичених знань в національній економіці та охороні навколишнього середовища. Крім наукових досліджень у всіх галузях сучасної геології координував роботу щодо виконання завдань геологічної і гідрогеологічної державної служби. Займається дослідженнями проблем забезпечення безпеки держави з точки зору видобутку корисних копалин і підземних вод, моніторингу стану геологічного середовища і попередження стихійних лих.

Сфера наукових інтересів: захист суспільства від небезпечних природних явищ (небезпечних геологічних процесів); безпека в галузі видобутку мінеральної сировини (у тому числі енергетична безпека).

Юлія МаковецькаЮлія Маковецька, відповідальний секретар, кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Тема дисертації «Формування організаційно-економічної моделі розвитку вторинного ресурсокористування в Україні» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів: формування організаційно-економічного механізму вторинного ресурсокористування; імплементація у вітчизняну практику досвіду ЄС щодо поводження з відходами.